Меню

Пазарувай онлайн на изплащане - лесно и удобно, от вкъщи или офиса, без да ставаш от компютъра

Пазарът на продажби онлайн отчита постоянен ръст, а ние се стараем да отговорим на нуждите и желанията на нашите клиенти и партньори. Щастливи сме, че ще можем да Ви бъдем полезни, предоставяйки Ви удобството да пазарувате на изплащане директно от сайта ни! Можете да кандидатствате за покупка на изплащане през онлайн магазина ни.

В партньорство с най-добрите лизингови компании на пазара, ПБ Лични финанси (JET Credit), TBI Credit и ДСК Кредит, „Биттел“ ЕООД дава възможност на своите клиенти да пазаруват на изплащане лесно и удобно, чрез новата ни опция „Купи на изплащане“. Благодарение на нея пазаруващите онлайн ще могат да се възползват от възможността за изплащане на вноски на покупката си.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само клиент, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Всички подписани документи и копието от личната карта се предават на куриера.

При поръчка на изплащане потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от „Биттел“ ЕООД на „ПБ Лични финанси“ или „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД.


Условия за кандидатстване за кредит на „ПБ Лични финанси""ПБ Лични финанси" (ЕИК: 000694749) предоставя услугите си само на пълнолетни граждани на Република България и чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България, съгласно действащото българско законодателство.

Размерът на кредита и срока на изплащане зависят от стоковата група, както следва:

  1. Размер на кредита от 150 до 12 000 лв.
  2. Срок на изплащане от 3 до 48 месеца
  3. Само срещу лична карта и без поръчител
  4. Възможност за избор на първоначална вноска
  5. Гратисен период от 15 до 45 дни
  6. За всички лица навършили 18 години

Минималната месечна вноска по кредита не може да бъде по-малка от 20 (двадесет) лева.

След получаването на заявката за сключване на договор за кредит и след индивидуалната оценка на кредитоспособността на всеки отделен клиент, "ПБ Лични финанси" може да предложи на кандидатстващото лице различни от заявените от него брой и размер на погасителните вноски. Предложението ще бъде отправено по телефон, преди изготвянето и изпращането на договора за кредит, след изричното съгласие на кандидатстващото лице с настъпилата промяна.

Предоставената информация, чрез кандидатстване за кредит през уебсайта, съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето, което я подава. С потвърждаване на поръчката, лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно, и с цел да мотивира „ПБ Лични финанси" да му предостави кредит при уговорени между страните условия и параметри. Лицето удостоверява, по начина посочен в предходното изречение, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация c цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода. Лицето удостоверява, по начина посочен по-горе, че дава изричното си съгласие на „ПБ Лични финанси" да обработва личните му данни, като дружеството се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност, като има право по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация, включително и при/чрез независими източници, като, но не само НОИ, ЦКР, Търговски регистър и др. Лицето дава съгласието си „ПБ Лични финанси" да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на всякакви носители за период не по-кратък от двойния срок по чл. 15 ал. 4 от Наредба № 26 от 23 април 2009 г. на БНБ за финансовите институции (обн. ДВ бр. бр. 36 от 15 май 2009 г.), както и да използва горепосочената информация, за да предлага на лицето други стоки и/или услуги. „ПБ Лични финанси" може да предоставя достъп до същата информация на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на описаните действия. При попълване на сума от страна на кандидатстващото лице в поле „Първоначална вноска”, лицето се задължава да заплати посочената от него сума при подписване на необходимите документи за встъпване в договорна обвързаност и/или при получаване на финансираната стока с/от „ПБ Лични финанси" на оправомощено от Компанията лице, чрез плащане с наложен платеж.

Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Информационно известие, моля свържете се с нашия служител по защита на данните dpo@pbpf.bg, или на адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе 115Г, ет. 12, Бизнес център „Мегапарк". 

Лицето има право да се откаже от договор за кредит сключен от разстояние (онлайн или по телефона) без да посочва причина за това, без да дължи обезщетения и неустойки. Ако лицето реши да се възползва от това свое право, трябва да информира „ПБ Лични финанси" писмено в срок от 14 дни от сключване/получаване на договора, чрез избран от него канал (e-mail, по пощата, лично подаване на писмено заявление за отказ от кредит във всяка точка на продажба). В срок от 7 дни, след подаване на заявлението, лицето трябва да възстанови размера на действително предоставените финансови услуги по договора и не по-късно от 30 дни след заявения отказ, да върне финансираната покупка. За целта след като лицето информира за желанието си за отказ от сключения договор, служител на "ПБ Лични финанси" ще свърже с него, за да предостави банкова сметка, по която да бъде възстановена финансираната сума и всяка друга необходима информация във връзка с изявеното от лицето уведомление.

С оглед характера на използваното средство за комуникация, "ПБ Лични финанси", ще провери, чрез наличните на Компанията средства, самоличността на всяко лице преди сключването на Договор за кредит, при посещението на куриерът на посочен в договора адрес на Кредитополучателя.

"ПБ Лични финанси", ще предостави всеки сигнал за злоупотреба при използването на този канал за комуникация на компетентните органи в Република България за предприемане на съответните действия, съгласно действащото българско законодателство.

„ПБ Лични финанси" не носи отговорност за обработка и съхранение на лични данни, получени чрез този комуникационен канал и предоставени от трети лица. В случай, че подобни действия бъдат установени последиците ще бъдат уреждани съгласно действащото българско законодателство.

Условия за кандидатстване за кредит на „ПБ Лични финанси"

Продуктова информация на „ПБ Лични финанси"


Общите условия за онлайн покупка на кредит на "ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД:


Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката. Мобилни телефони подлежат на разрочено плащане до 15 месеца и към тях не се прилага застраховка „ Имущество”. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, www.nippon.bg посредством кликване върху бутона “Поръчай на изплащане”, след което се следва предвидената процедура. Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната ѝ политика. Биттел ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Биттел ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка. Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Биттел ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидатът е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 5 (пет) работни дни и започва да тече от момента, в който Биттел ЕООД получи уведомлението по предходното изречение и свърже се с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.


ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ


С настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит между нас, като в тази връзка декларирам, че:


„ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, „Транзакт Юръп” ЕАД и„ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД ми предоставиха информация за:

1. Данните, които ги идентифицират като администратори на лични данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 131134023, вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение № 0008057/20.10.2006 г. на КЗЛД; „Транзакт Юръп” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК121554961, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно Удостоверение №0003721 от КЗЛД; „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Юнак” № 11-13, ЕИК 131287026, вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение № 0003479/02.11.2004 г. на КЗЛД

2. Целите на обработването на предоставените от мен лични данни, а именно: за извършване на предварителни кредитни проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит, от„ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД по възлагане от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД на моята платежоспособност и предварителна оценка на риска за „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно от „Транзакт Юръп” ЕАД от евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит с мен, за или във връзка с анализ на задълженията ми, за събиране на вземания, за предотвратяване изпиране на пари и измами, за управление на сметките ми - когато имам открити такива в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно „Транзакт Юръп” ЕАД, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно в „Транзакт Юръп” ЕАД, в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и/или на „Транзакт Юръп” ЕАД (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), както и за директен маркетинг по смисъла на ЗЗЛД, включително, за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на„ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и/или на „Транзакт Юръп” ЕАД (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит);

3. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон, личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „Транзакт Юръп” ЕАД, и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД по възлагане от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 24 ЗЗЛД;

4. Задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, а именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно „Транзакт Юръп” ЕАД, и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя личните си данни би означавал отказ от моя
страна да встъпя в договорни отношения с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно с „Транзакт Юръп” ЕАД;

5. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, а именно: за правата ми по Глава пета ЗЗЛД, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно от „Транзакт Юръп” ЕАД, и от „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно от „Транзакт Юръп” ЕАД, и от „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да заличат, коригират или блокират моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, да възразя пред „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно пред „Транзакт Юръп” ЕАД, и пред „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване, като правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление до „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно до „Транзакт Юръп” Е А Д, и до „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно;

6. Срока за съхраняване на личните ми данни, а именно:
а) „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД,  съответно „Транзакт Юръп” ЕАД, и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД ще съхраняват, обработват и използват предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Искане-декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а в случай, че сключа такъв Договор ще бъда допълнително уведомен/а за срока за съхраняване.
б) Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на
„Транзакт Юръп” ЕАД и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД в качеството им на администратори на лични данни да включат личните ми данни в съответната база данни, в т.ч. да съхраняват, обработват и използват всички предоставени от мен лични данни (включително и тези, които евентуално ще им предоставям в бъдеще) за изброените по-горе цели и срокове (включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), като ги упълномощавам да проверяват тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и да искат от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намерят това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит. С настоящото давам и изричното си съгласие, настоящата Декларация и копие от нея да бъдат съхранявани в документалния архив на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно - на „Транзакт Юръп” Е А Д, и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД за нуждите на евентуални бъдещи проверки по спазване на ЗЗЛД, независимо от това, дали ще сключа Договор за потребителски кредит.
в) Давам изричното си съгласие, „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „Транзакт Юръп” ЕАД, и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да съхраняват копия на моята лична карта за нуждите на пълната ми идентификация като потенциален клиент на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „Транзакт Юръп” ЕАД.
г) Давам изричното си съгласие „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „Транзакт Юръп” ЕАД самостоятелно и/или посредством възлагане на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да изискват и да получават лични данни, свързани с гражданската ми регистрация, както и да обработват същите по смисъла на §1 от ДП на ЗЗЛД от национална база данни „Население”, както и да проверяват моята кредитоспособност и да удостоверяват моите лични данни в съответствие със ЗЗЛД, като изискват и получават справки от регистри на трети лица - частни и публични Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция за Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, като овластявам поотделно „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, „Транзакт Юръп” ЕАД и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да действат като мои пълномощници по смисъла на ЗЗЛД, включително да изискват и да получават справки за начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.
д) Давам съгласието си да ми бъде сключена застраховка „Живот“ по Специалните условия на Групова полица № 81005TBI2011 на ЗК УНИКА Живот АД, за което давам и своето изрично съгласие личните ми данни да бъдат обработени и съхранявани от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, в качеството му на застрахователен агент, с цел сключването и изпълнението на застрахователния договор по реда и при условията, предвидени в Кодекса за Застраховането (КЗ), както и от ЗК УНИКА Живот АД и от неговите партньори за целите на администриране на определеното застрахователно покритие. (При несъгласие да се зачертае описаното съгласие).
Приемам Условията на застраховката и потвърждавам, че ще спазвам задълженията си на Застраховано лице по полицата. Декларирам, че към настоящия момент съм в добро здраве, не съм диспансеризиран като хронично болен и не провеждам медикаментозно лечение, нямам определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и не съм в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК. С подписа си гарантирам, че през последните 3 години не съм боледувал, не съм лекуван и не ми е било известно да съм имал едно от следните заболявания:
- сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма;
- тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхимична болест, хипертония, силикоза и др.);
- злокачествени заболявания (например рак, левкемия);
- тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност);
- положителна СПИН инфекция, или тежки хронично-инфекциозни заболявания (напр. хепатит В/ С);
С настоящето декларирам, че всички мои твърдения са пълни и верни, както и че те са основата, на която се изисква застрахователно покритие по настоящия застрахователен договор. Получих информацията за потребителите на застрахователни услуги по чл.185 от КЗ.
Давам съгласието си личните ми данни (включително здравните ми данни) да бъдат обработвани от ЗК УНИКА Живот АД или неговите партньори единствено и само за целите на застрахователното покритие по застрахователната ми полица, както и давам съгласието си Застрахователят да получава данни от здравни, медицински и други организации и лица, медицински и други документи, касаещи моето здравословно състояние.
Давам съгласието си информация, считана за застрахователна тайна, да бъде разкривана на дружества от Групата.
С настоящето оторизирам всеки доктор, болница, клиника или медицински доставчик, застрахователна компания или всяка друга компания, институция или друго физическо лице, което разполага с документи или информация за мен да предостави на Застрахователната Компания пълна информация, в това число и копия от техните документи за всякакво заболяване или злополука, лечение, прегледи, препоръки за лечение или настаняване в болница. Всяко фотокопие на тази оторизация ще бъде със силата на оригинален документ.
Също така приемам, че в случай на отказ за предоставяне на информация, или предоставяне на невярна информация, Застрахователната Компания има право да откаже застрахователното покритие, да отхвърли или промени условията на договора или да откаже изплащане на застрахователно плащане.
С настоящото определям за неотменимо ползващо лице „Транзакт Юръп” ЕАД / ТИ БИ АЙ Банк ЕАД за обезщетение равно на остатъчния размер на кредита ми към датата на настъпване на застрахователно събитие.
Разликата до предвиденото застрахователно обезщетение да се изплати на законните ми наследници.
е) Наясно съм, че следва да потвърдя даденото с настоящата декларация съгласие в телефонен разговор, проведен със служител на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД.

7. Декларирам своето съгласие при одобрение на молбата ми за кредит и в случай, че сключеният договор за потребителски кредит предвижда плащане от моя страна на еднократна такса за оценка на риска, същата тази еднократна такса за оценка на риска да бъде финансирана от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, като аз съответно ще възстановявам на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД сумата за финансиране на посочената еднократна такса и съответно начислената лихва с всяка дължима от мен месечна вноска съгласно Погасителния план към Договора за потребителски кредит.

 

Условия за предоставяне на услуги от разстояние на „Банка ДСК” АД

 Условия за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние


1. „Банка ДСК” АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121830616. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” №19.
тел: 0700 10 375, факс: (02) 980 64 77;
e-mail: call_center@dskbank.bg;
BIC/SWIFT: STSABGSF.
„Банка ДСК” АД извършва банкова дейност въз основа на лиценз № Б 03, издаден от Българска народна банка, с адрес пл. "Княз Александър І" №1, която осъществява надзор върху дейността.
Общото работно време за Банката с клиенти в официални за страната работни дни е от 8:00 до 17:00 ч.
2. Банка ДСК сключва със свои клиенти физически лица следните видове договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние:
2.1. Договор за откриване и обслужване на разплащателна сметка в BGN, USD или EUR и предоставяне на платежни услуги по нея;
2.2. Договор за издаване и обслужване на дебитна карта (вкл. допълнително споразумение за издаване и обслужване на допълнителна дебитна карта);
2.3. Договор за издаване и обслужване на кредитна карта (вкл. допълнително споразумение за издаване и обслужване на допълнителна кредитна карта)
2.4. Договор за предоставяне на достъп до електронните канали на Банката (вкл. за издаване и обслужване на Виртуална карта);
2.5. Договор за кредит за текущо потребление на граждани.
2.6. Договор за стоков кредит.
3. Преди подписването на някой от договорите по т.2, Банката предоставя на клиента: настоящите Условия за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, в зависимост от вида договор и ако е приложимо - преддоговорна информация по Закона за платежните услуги и платежните системи и/или Закона за потребителския кредит както и Информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Банка ДСК“ АД, в случай че не е била предоставена.
4. Клиентът трябва да се запознае с предоставените от Банката документи. Съгласието си с тези документи Клиентът отбелязва чрез маркиране на съответно обозначено място и/или чрез подписване с електронен подпис.
5. Договорите по т. 2 са договори при общи условия, като договорите, ведно с общите условия към тях и всички други свързани с договорите документи, вкл. настоящите Условия и информацията относно обработването на лични данни на физически лица от „Банка ДСК“ АД, се подписват от Клиента с квалифициран електронен подпис, издаден от „Евротръст Технолъджис“ АД (Evrotrust Technologies AD), в качеството му на доставчик на електронни удостоверителни услуги по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
6. Договорът за избраната от Клиента услуга се смята за сключен след подписването му от страна на Клиента и Банката.
7. Договорът, заедно с всички свързани с него документи, подписани от Клиента и/или Банката, са достъпни за Клиента в непроменяем вид за преглед, изтегляне и печат в приложението на „Евротръст Технолъджис“ АД.
8. Сметките, за откриването на които Клиентът по реда на настоящите Условия е подписал договор, се откриват и платежни услуги по тях могат да бъдат предоставяни след подписване на договора от Клиента и Банката.
9. Банковите карти, за издаването на които Клиентът по реда на настоящите Условия е подписал договор, се издават и могат да бъдат получени в избрано от Клиента поделение на Банката, в срок от 10 работни дни след подписването на договора от Клиента и Банката или чрез куриер.
10. Преддоговорната информация е валидна към датата на предоставянето ѝ. Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Банка ДСК“ АД, както и Общи условия за съответния продукт/услуга, могат да бъдат намерени на интернет страницата www.dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на Банката.
11. Параметрите на услугите, начинът на предоставянето им и дължимите от Клиента такси и комисиони за тях са описани в предоставената му преддоговорна информация за съответния вид услуга. Клиентът не заплаща други допълнителни разходи, свързани с конкретния договор за услуга, сключен от разстояние.
12. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние по т. 2.1 до т. 2.4 в срок до 14 дни, считано от датата на сключване на договора.
12.1. Правото на отказ от сключения договор се смята за упражнено при условие, че Клиентът подаде писмено уведомление за това до Банката преди изтичане на 14-дневния срок по т. 12 на хартиен носител във всяко поделение на Банката;
12.2. Уведомлението по т.12.1 може да бъде подадено лично от Клиента или от изрично упълномощено (с нотариално заверено пълномощно) от него за целта друго лице.
12.3. В 7-дневен срок от подаване на уведомлението по т.12.1 Клиентът дължи заплащане на таксите, комисионните и други разходи за всички използвани от него услуги по договора, които са му предоставени преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ, въз основа на изрично предоставеното му съгласие с приемането на тези Условия, включително месечни такси за обслужване на банкови сметки, такси за издаване на банкова карта, такси за изпълнени платежни операции
12.4. Клиентът дължи връщане на усвоения кредитен лимит чрез допълнителна кредитна карта и заплащане на договорената лихва и другите разходи, при условията на сключения договор за издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит.
12.5. Когато Клиентът упражни правото си на отказ от сключен договор или допълнително споразумение за издаване на банкова карта и ако е получил картата, трябва да върне пластмасовия носител при подаване на съответното уведомление за прекратяване на договор по т.12.1.
13. Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за кредит за текущо потребление и/или договор за стоков кредит по реда и при условията, посочени в Общите условия за съответния вид кредит.
14. Клиентът има право през цялото време на действие на договора, сключен от разстояние, да получи условията по него на хартиен носител във всяко поделение на Банката.
15. Приложимо към отношенията, установявани между Клиента и Банката преди сключването от разстояние на договора за съответния вид услуга, е относимото българско банково и общо законодателство, а спорове във връзка с тези отношения се разрешават от компетентния български съд.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА СТОКОВИ КРЕДИТИ OT „БАНКА ДСК” АД

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ „БАНКА ДСК” АД И СЪГЛАСИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

© 2003-2024 - Bittel Всички права запазени. Онлайн решаване на спорове
Nippon.bg използва бисквитки, за да се уверим, че Ви предлагаме най-доброто потребителско преживяване на сайта ни. С натискане на бутона „Приемам всички“, Вие се съгласявате да използваме, информацията събрана чрез всички видове „бисквитки“ с цел по-добра навигация, анализ и таргетиране. За повече подробности прочетете тук.
Чат с нас!